Over KIK

Over KIK

Dienstverlening aan derden


Indien u in het bezit bent van een werk met een bijzondere waarde voor het patrimonium en u wenst het te laten onderzoeken door specialisten van het Instituut, kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Daarbij dient u de procedure te volgen die op het einde van deze tekst wordt uitgelegd.

In overeenstemming met het besluit van de Regent van 24 juni 1948 en het Koninklijk Besluit van 24 juli 2008 ter wijziging daarvan, die de opdrachten van het KIK bepalen, is het Instituut gemachtigd om elke nuttige handeling gratis of tegen betaling van een specifieke vergoeding te verrichten.

Als publieke instelling belast met de studie en conservatie van het nationaal kunstpatrimonium, neemt het Instituut enkel voorwerpen aan die deel uitmaken van het publieke erfgoed (musea, kerken, administraties, enz.) of die, vanuit het oogpunt van het Instituut, van bijzonder belang zijn voor het wetenschappelijk onderzoek verbonden aan het patrimonium.

De beslissing om een werk voor studie (en eventueel hierop volgend voor een conservatie-restauratie behandeling) te aanvaarden wordt genomen door de algemeen directeur, in samenspraak met de betrokken onderzoeksteams.

Er zijn twee soorten aanvragen mogelijk: kunsthistorisch advies vragen per mail of post; of het werk laten onderzoeken of behandelen. Voor beide dient dezelfde procedure te worden gevolgd (zie onderaan deze tekst).

 

Advies vragen over een werk

De kunsthistorici van het Instituut kunnen in het kader van hun wetenschappelijke activiteiten gratis kunsthistorisch advies verlenen over werken die aansluiten bij hun specialiteit. In de meeste gevallen bestaat dit advies uit een eenvoudig antwoord per mail of brief en is het slechts algemeen richtinggevend. Dit advies is noch voor de auteur, noch voor het Instituut bindend. Er wordt geen certificaat toegekend en de marktwaarde van voorwerpen wordt niet bepaald. De aanvraag en de door de eigenaar bijgevoegde foto's worden in het wetenschappelijk dossier van het Instituut bewaard; de foto's worden niet opgenomen in de fototheek.

 

Een werk laten onderzoeken

De bewaringstoestand evalueren met het oog op een conservatie-restauratie behandeling

De conservatoren-restaurateurs van het Instituut kunnen een kostenraming opstellen voor een eventuele conservatie-restauratie behandeling van een werk van kwaliteit. In de meeste gevallen onderzoeken ze het voorwerp in situ om zo de omvang van het werk en de kostprijs van de interventie te bepalen. Indien een voorwerp niet door het Instituut kan worden behandeld, zal men de aanvrager doorverwijzen naar ervaren externe conservatoren-restaurateurs.

Wetenschappelijke beeldvorming

De specialisten van het KIK kunnen een werk onderzoeken met behulp van infraroodreflectografie- en fotografie, radiografie en UV-fotografie. Om veiligheidsredenen worden deze onderzoeken bij voorkeur in het Instituut zelf uitgevoerd. Men kan dit echter ook in situ doen, maar dan is een voorafgaandelijk bezoek ter plaatse noodzakelijk. In musea wordt het werk gewoonlijk uitgevoerd wanneer het gebouw gesloten is voor bezoekers. Belangrijk om weten is dat een beschermingsglas de infraroodreflectografie en - fotografie aanzienlijk bemoeilijkt.

Laboratoriumonderzoek

De laboratoria dragen bij tot de studie van materialen en technieken van werken en monumenten. Naargelang de gebruikte materialen zijn verschillende onderzoeken mogelijk: dendrochronologisch onderzoek van werken in eik (schilderijen op paneel, sculptuur...), radiokoolstofdatering, de analyse van materialen (drager, picturale lagen, monumenten...).

De tarieven voor het vaststellen van de staat van bewaring, voor wetenschappelijke beeldvorming en laboratoriumanalysen zijn berekend volgens het type onderzoek en de tijd die het werk in beslag neemt (aantal bezoeken ter plaatse, enz.). De lijst met basistarieven kunt u hier raadplegen. Het Instituut is niet onderworpen aan BTW.

De werken die door het Instituut worden onderzocht, worden systematisch gefotografeerd en opgenomen in de fototheek van het KIK. Indien eigenaars dit wensen, kunnen ze anoniem blijven. In dit geval wordt hen een collectienummer toegewezen dat de vertrouwelijkheid verzekert. Klik hier voor meer details.

 

Procedure om een aanvraag in te dienen

Vervolledig dit formulier en stuur het naar directeur@kikirpa.be of naar de contactpersoon van de dienst in kwestie (of naar ons postadres: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 Brussel). Gelieve er goede overzichtfoto's bij te voegen (inclusief een foto van de achterzijde als het om een aanvraag van een staat van bewaring gaat) evenals een goede foto van een eventuele handtekening of inscripties (op het werk, op de lijst of op de rug); als de aanvraag wordt verstuurd per email, gelieve foto's met een voldoende hoge resolutie bij te voegen (idealiter tussen 1,5 en 2MB). 

De aanvrager zal een antwoord ontvangen met, in het geval van een aanvraag tot onderzoek of tot vaststelling van de bewaringstoestand, een gedetailleerde prijsopgave en het tijdsbestek van de realisatie.